image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
30
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
1
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
2
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
3
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Tričkování
Výsledky přijímacího řízení
Vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení
16 17 18 19
20 21 22 23 24
Ředitelské volno pro žáky
25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Školy > Aktuálně ze škol > Vyhlášení přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté pro studium ve školním roce 2023

Vyhlášení přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté pro studium ve školním roce 2023Datum konání:
1.2.2023
  • Vyvěšeno: 31. 1. 2023

Ředitelka Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy,
Písek, Šobrova 111

Vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení na obor Praktická škola dvouletá

  • Obor: 78-62-C/02

Kritéria pro přijetí na obor Praktická škola dvouletá:

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce)

Pořadí došlých přihlášek

Upozorňujeme, že naše škola je zřízena podle § 16 odst. 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání podle výše uvedeného paragrafu z PPP nebo SPC.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 6 + 1 místo pro odvolací řízení.

Přijímací řízení

Uchazeč odevzdá ředitelce střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Přijímací zkoušky se nekonají. Přijetí je řešeno na základě kritérií a podkladů uvedených v podané přihlášce.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly v pondělí 24. dubna 2023 na informační tabuli školy na adrese Šobrova 111, 397 01 Písek (u bočního vchodu) a na www.ddaskoly.cz.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna (§ 60e odst. 2 školského zákona).

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odstavce 6 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který obdržíte na základní škole, ze které žák vychází, nebo je ke stažení na webových stránkách MŠMT.
V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření.
Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky. 

Zápisový lístek

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března 2023. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace o škole

Praktická škola dvouletá je přednostně určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří splnili povinnou školní docházku. Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Prioritou oboru je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také rodinná výchova, příprava pokrmů, péče o sebe i další rodinné příslušníky. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství), případně k pokračování dalšího vzdělávání.