Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Písek, Šobrova 111

Projekty

1/ Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami

V rámci projektu vyhlášeného Krajským úřadem Jihočeského kraje se naše zařízení podílí na vytváření a plnění schváleného OP vzdělávání pro konkurenceschopnost: „Relaxační

terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami“. V rámci výuky i mimo ni žáci se svými vyučujícími absolvují relaxační terapie: arteterapie, hypoterapie, canisterapie,

pobytové výjezdy,..., které by měly usnadnit jejich další vzdělávání. Garantem tohoto projektu je Vysoká škola ekonomických a regionálních studií v Českých Budějovicích.

 

 

 

2/ EU peníze školám

 

Naše školské zařízení podalo ve druhém pololetí roku 2010 projektový záměr do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na

základních školách. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno MŠMT ČR v závěru roku 2010. Od jara roku 2011 pak naše školské zařízení pracuje na splnění dvou šablon

klíčových aktivit:

 

I. Čtenářská a informační gramotnost, číslo klíčové aktivity I/2- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 

II. Využití ICT - šablony klíčových aktivit, číslo klíčové aktivity III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

 

V souvislosti s plněním těchto klíčových aktivit absolvují pedagogové několik školení, která jsou přepokladem při využívání moderních technologií ve výuce.

 

 

 

3/ RAMPS-VIP III

Projekt RAMPS-VIP III je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

zařízení pro DVPP (NÚV). NÚV jako partner dlouhodobě spolupracuje s MŠMT při realizaci projektů financovaných z ESF.
PhDr. Václav Mertin, hlavní manažer projektu, MŠMT
E-mail:
vaclav.mertin@ff.cuni.cz  Mobil:  602 699 765

O projektu
Projekt ESF  RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do

systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na

práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty.

Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy

(výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve

vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní

práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na

práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.).

Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP,

SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP.
Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci.

Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich

úpravy.

Specifické cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol,

pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení.

1) Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb.
2) Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory.
3) Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné

péče.
4) Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školská poradenská zařízení (PPP a SPC) a SVP s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu

standardu.
5) Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.
6) Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a

výchovné poradce.
7) Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a

žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích
opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzívního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
8) Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému

poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.